Fotografi: Majken Astrup

1941

Skolens Formaal - maj 1941

2. verdenskrig, opdragelse, skolens formål

For 73 år siden havde Danmark i et år været besat af Tyskland. Mange elevers skolegang under krigen blev direkte påvirket af besættelsen. Skolebygninger blev annekteret til andet brug, på nogle skoler blev lærere eller de ældste elever involveret i modstandskamp eller måtte af andre grund flygte eller gå under jorden, og mangel på varer som mad og tøj prægede også børnenes liv gennem krigen.

Den 24. maj 1941 udsendte Undervisningsministeriet en ganske iøjnefaldende Bekendtgørelse om Folkeskolens Undervisning. Frem til skoleloven, der blev vedtaget i 1937, havde skolens undervisning skulle følge det såkaldte Sthyrske Cirkulære fra 1900, der lagde retningslinjerne for de enkelte fags indhold, og ministeriet må have følt et behov for at opdatere disse retningslinjer i kølvandet på den kun 4 år gamle skolelov.

1941-Bekendtgørelsen gentog de kortfattede formål for skolen som 1937-loven også indeholdt, men tilføjede en række elementer, der kan læses som en direkte reaktion på den kritiske situation, landet var i.

Folkeskolens undervisning skulle ifølge bekendtgørelsen være både kundskabsmeddelende, opdragende og karakterdannende, og det blev videre uddybet:

”den bør udvikle og styrke Børnenes sands for de etiske og kristelige Værdier, give dem Ærbødighed for Menneskelivet og for Naturen, Kærlighed til Hjemmet og vort Folk og Land, Respekt for andres Meninger, Følelse for Fællesskab mellem Folkene og for Samhørighed med de andre nordiske Folk. Skolen maa saaledes bidrage til at give Børnene Idealer, hjælpe dem til at sætte sig Maal i Livet, øge deres Respekt for Oprigtighed i Tale og Adfærd og styrke deres Pligtfølelse. Gennem sund Disciplin læres god Opførsel og udvikles Sands for Orden”.

Skolelove og bekendtgørelser er en god historisk kilde til den pågældende tids idealer og ønsker for skolens udvikling og de afspejler den politiske og nationale virkelighed, skolen befandt sig i.

Du kan læse flere skolelove, bl.a. det Sthyrske cirkulære og 1937-loven, på hjemmesiden for AU-Library, Campus Emdrup (DPB) her: http://library.au.dk/materialer/saersamlinger/skolelove/