Nyheder om Uge 200

Jubi­læets kul­mi­na­tion var den lands­dæk­ken­de tema­uge UGE200.

Alle lan­dets sko­ler og lokale kul­tur­insti­tu­tioner var invi­teret med til en hel uges op­le­vel­se af for­tid­ens sko­le­gang og vi­sion­er om frem­tid­ens sko­le.

Her kan du læse artik­ler om de mange ak­ti­vi­te­ter der blev af­holdt og om det under­vis­nings­ma­teriale der blev ud­vik­let i an­led­ning af jubi­læet.