Historisk indsigt - De Forenede Nationer (FN), 8.-10. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Hvis man om morgenen ikke har præsenteret eleverne for periodens skoleliv, vil jeg foreslå, at man gør dette under fælleslektionen historisk indsigt.

De 28 år, der gik fra Danmarks befrielse fra den tyske besættelse i 1945 til landet indtrådte i EF i 1973, bød på store forandringer både inden for og uden for landets grænser. Fra at have været et lille land i Europas periferi, hvis udenrigspolitik var bestemt af den umiddelbare nærhed til Tyskland, blev Danmark medlem af NATO.

Mens 1. verdenskrig var blevet efterfulgt af en periode med økonomisk krise, formede tiden efter 2. verdenskrig sig markant anderledes. Vesteuropa oplevede et økonomisk boom, man ikke havde set mage til tidligere. Fra 1960 gik udviklingen af et velfærdsstatslige projekt stærkt - især i årene 1965-1976. Danmark fik et omfattende hospitalsvæsen og et fintmasket net af ordninger, der kunne yde sine indbyggere et vist mindstemål af økonomisk sikkerhed i tilfælde af sygdom og invaliditet. Der kom plejehjem for handicappede og syge, et uddannelsessystem, der i princippet gav alle mulighed for at uddanne sig så godt som deres evner tillod, og vuggestuer og børnehaver og fritidshjem og ungdomsklubber, hvor børnene fik mad og blev opdraget, mens far, og i stigende grad også mor, gik på arbejde og tjente familien rigere end nogensinde før i Danmarkshistorien.

Danmarks indtræden i EF i 1973 var på mange måder efterkrigstidens mest skelsættende begivenhed. Hermed blev Danmark, ikke blot økonomisk men også politisk, en del af et større Europa.

Lad eleverne arbejde med FN og en forståelse af, hvorfor dette blev dannet.

Lad eleverne arbejde med spørgsmål som: Hvad er De Forenede Nationer? Hvordan begyndte FN? Hvordan var Danmarks forhold til FN under den Kolde krig? Hvordan er Danmarks forhold til FN i dag ?

Læs mere om FN her

Find FN-forbundets skoletjeneste tilbud her

FN-forbundet er tværpolitisk - en ikke-statslig medlemsorganisation, NGO, som forholder sig kritisk og konstruktivt til spørgsmål, der vedrører FN.

Vi henviser i øvrigt til den samlede vejledning for projektugen.

Vælg link til fuld tekst i pdf for se hele oplægget.